• Załóż swoje konto!

Komu zasiłek rodzinny

PDFDrukujEmail

Zasiłek rodzinny wypłacany jest najbiedniejszym rodzinom. Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.


Do otrzymania zasiłku rodzinnego są uprawnieni:

* rodzice, jedno z rodziców lub opiekun prawny dziecka;
* opiekun faktyczny dziecka;
* osoba ucząca się

Konieczne jest spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi 504,00 zł na członka rodziny. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym, to dochód rodziny nie powinien przekraczać kwoty 583,00 zł.

Przy podziale dochodu na członków rodziny, nie uwzględnia się:


* dziecka w związku małżeńskim;
* dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego;
* dziecka, które ukończyło 25 rok życia (chyba że legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne).

Do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu członka rodziny, przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W przypadku, gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom do ukończenia przez dziecko:

* 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
* 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego


Rodzice mogą otrzymać miesięcznie:

* 68,00 zł - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
* 91,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
* 98,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kto nie może otrzymać zasiłku rodzinnego

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko pozostaje w związku małżeńskim. Podobnie jest w przypadku pełnoletniego dziecka, które otrzymuje zasiłek na własne dziecko. Świadczenia nie otrzyma również dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w instytucji, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie (np. internat prowadzony przez instytucję kościelną) lub w rodzinie zastępczej

Prawo do otrzymywania zasiłku przez osobę samotnie wychowującą dziecko jest uzależnione od tego, czy na rzecz dziecka od jego rodzica zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne. Wyjątkiem są tu sytuacje, gdy:

* rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
* ojciec dziecka jest nieznany;
* powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
* sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:


* urodzenia dziecka;
* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
* samotnego wychowywania dziecka;
* wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
* rozpoczęcia roku szkolnego;
* podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Autor: Wioleta Matela/wieszjak.pl

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Dieta Low IG – co to jest?
Dieta Low IG – co to jest? Dieta o niskim indeksie glikemicznym, w skrócie określana jako Low IG, to dieta skupiająca się na spożywaniu pokarmów, które mają mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi. Czym...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie