Ostatnie wiadomości:
Jak zdobyć certyfikt f gaz? - czwartek, 04 lipca 2024 15:45
Buty do biegania od Under Armour – czy warto? - środa, 19 czerwca 2024 18:15
Wskazówki, co robić w deszczowy dzień - czwartek, 06 czerwca 2024 16:05
Dieta Low IG – co to jest? - czwartek, 14 marca 2024 21:54
Zdrowe słodziki od Intenson - czy warto je polecić? - piątek, 24 listopada 2023 19:32
  • Załóż swoje konto!

Kto uzyska pomoc w spłacie kredytu hipotecznego

PDFDrukujEmail

Rząd postanowił wdrożyć jeden z elementów pakietu antykryzysowego. Jeśli spłacając kredyt hipoteczny stracisz pracę (nie ze swojej winy) – będziesz mógł liczyć na nieoprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy, z której będą spłacane raty. Pomoc będzie trzeba jednak oddać, a przysługiwać będzie najwyżej przez 12 miesięcy.
Pakiet pomocowy od sierpnia

Z opisywanej możliwości uzyskania dopłaty do kredytu hipotecznego (co ważne, tylko hipotecznego) będzie można skorzystać od 5 sierpnia br., kiedy to wejdą w życie odpowiednie przepisy. Wnioski składane wcześniej będą pozostawiane bez rozpoznania (choć w urzędach powinniśmy być o tej okoliczności powiadomieni). W założeniu ustawy z pomocy będzie można skorzystać do 31 rudnia 2010 roku - jest więc prawem tymczasowym (co jednak z czasem może się zmienić -podobnie było z ustawą pozwalającą na uzyskanie zwrotu VAT za materiały budowlane).

Kto będzie mógł liczyć na pomoc


Pomoc skierowana jest do kredytobiorców kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie, którzy z przyczyn od nich niezależnych utracili pracę i zarejestrowali się jako bezrobotni w powiatowym urzędzie pracy i uzyskali prawo do zasiłku. Co ważne- wraz ze znalezieniem innej pracy (nieważne jak płatnej) - pomoc będzie wygasała. Jest to pewne niedopracowanie ustawy - z uwagi na fakt, iż znaleziona praca (np. poprzez "pośredniak")- może być niewystarczająca na spłacanie kredytu. Bezrobotny - nie może odmówić podjęcia pracy, bez utraty prawa do zasiłku - a tym samym (również) utraty pomocy w spłacie kredytu.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na szerokie potraktowanie problemu utracenia pracy i środków utrzymania, w katalogu znajduje się bowiem:
- utrata zatrudnienia (niezależnie od rodzaju umowy);

WAŻNE !

Pomoc nie może być przyznana jeżeli eżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez uprawnionego lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

* utrata innej pracy zarobkowej – za tą należy uznać również wykonywanie pracy w oparciu o umowę zlecenia, czy umowę agencyjną – a więc formy nie objęte co do zasady kodeksem pracy;
* zamknięcie zarejestrowanej działalności gospodarczej.

WAŻNE !
Ostatnia kategoria dotyczy wyłącznie przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników- a więc de facto tzw. samozatrudnienia. Można więc domniemywać, że nie dotyczy „klasycznych” przedsiębiorców.

Rozwiązania doczekała się również sytuacja, w której to jeden z małżonków jest kredytobiorcą- a drugi z małżonków traci pracę spełniając warunki przewidziane powyżej. W takiej sytuacji kredytobiorca może skorzystać z dopłaty.

Co więcej (odnośnie małżonków) pomoc nie może jednak być przyznana na spłatę tego samego kredytu, jeżeli jeden z małżonków uzyskał pomoc na zasadach określonych w ustawie, chyba że pomoc nie jest już udzielana, a okres udzielonej pomocy nie przekroczył 11 miesięcy. W takim przypadku łączny okres pomocy przyznanej małżonkom nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Oznacza to, że małżonkowie traktowani będą jako niejako jak jeden kredytobiorca.

Jakich kredytów będzie dotyczyła pomoc

Nie każdy kredyt i nie w każdych okolicznościach będzie mógł być podstawą do uzyskania pomocy (nawet jeśli pracę starci kredytobiorca lub jego małżonek).

Kredyt musi bowiem być zaciągnięty na:

* budowę domu jednorodzinnego, jeżeli przed złożeniem wniosku o pomoc właściwy organ nie zgłosił w terminie sprzeciwu w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy albo została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,
* nabycie prawa:
• własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej

Spłata kredytu musi być zabezpieczona hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania.

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy jest również kredyt refinansujący inny kredyt mieszkaniowy – o ile (znowuż) zabezpieczeniem jest hipoteka.

WAŻNE !
W przypadku kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych w inny sposób niż hipotecznie – pomoc nie będzie przysługiwała.

Komu nie będzie przysługiwała pomoc

W pierwszej kolejności pomoc nie będzie przysługiwać kredytobiorcom, którzy nie spełniają warunków przedstawionych we wcześniejszych akapitach (np. stracili pracę z własnej winy lub prowadząc działalność zatrudniali pracowników).

W dalszej- ustawodawca postawił kolejne warunki, pomocy nie będzie przyznana jeśli kredytobiorca lub jego małżonek:
* jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
* posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
* jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

WAŻNE !
Pomoc nie będzie mogła być przyznana, jeśli umowa kredytowa zostanie wypowiedziana przez bank.

Ponadto ustawa przewiduje kilka okoliczności, w których pomoc będzie wygasała wcześniej niż po 12 miesiącach. Będzie to miało miejsce w przypadku:

* utraty statusu bezrobotnego, z upływem miesiąca następującego po miesiącu w którym utrata tego statusu nastąpiła;
* zbycia przedmiotu kredytowania, z dniem tego zbycia;
* wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego, z dniem upływu okresu wypowiedzenia;
* podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania, z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;
* spłaty kredytu, z dniem dokonania spłaty ostatniej raty.

Jak wysoka będzie pomoc i jakie są zasady jej udzielania

Pomoc udzielana przez Państwo będzie miała charakter comiesięczny wpłat na rachunek wskazany przez instytucję kredytową, w której uprawniony jest zadłużony (pieniądze nie będą więc przekazywane uprawnionemu bezpośrednio.

Wysokość pomocy określa się w złotych jako równowartość 12 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1 200 zł, do określenia wysokości pomocy przyjmuje się kwotę 1 200 zł.

Pomoc będzie przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, zwanej dalej „decyzją”, na wniosek uprawnionego złożony według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.

Pomoc jest zwrotna

Pomoc państwową należy traktować jak nieoprocentowaną pożyczkę – pieniądze trzeba będzie zwrócić. Ustawa przewiduje następujący mechanizm zwrotu:

* spłata będzie się rozpoczynać po upływie 2 lat od ostatniej płatności z Funduszu Pracy;
* będzie rozłożona na raty na okres 8 lat.

Jednakże, jeśli przedmiot zabezpieczenia kredytu zostanie sprzedany (i niestety dotyczy to zarówno sprzedaży na wolnym rynku… jak i egzekucji komorniczej)- zwrot pomocy musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zbycia.

W przypadku niewywiązania się z terminu zwrotu pożyczki – egzekucją zajmą się Naczelnicy urzędów skarbowych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji.

za:wieszjak.pl/Adam Kret

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Piwniczka Ogrodowa - Przewodnik po Wybieraniu i Instalacji
Piwniczka Ogrodowa -... Piwniczka ogrodowa to praktyczne i tradycyjne rozwiązanie, które od wieków służy do przechowywania żywności i napojów. W dobie lodówek i zamrażarek, piwniczka ogrodowa nie straciła na...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie