• Załóż swoje konto!

Obowiązki policji

PDFDrukujEmail

Instytucją, do której zadań i obowiązków należy poszukiwanie osób zaginionych, jest policja. Dlatego tak ważne jest, aby – w przypadku zaginięcia osoby – jak najszybciej zgłosić to w najbliższej komendzie policji.

Stosownie do zarządzenia nr 352 Komendanta Głównego Policji policjant, do którego zwracamy się w sprawie zaginięcia, zobowiązany jest do przyjęcia zgłoszenia zaginięcia i – na żądanie osoby zgłaszającej, do wydania jej zaświadczenia o przyjęciu takiego zgłoszenia.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem policja dzieli zaginionych na dwie kategorie:

Pierwsza kategoria

Pierwsza obejmuje osoby, które opuściły nagle ostatnie miejsce pobytu, a okoliczności uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności lub uzasadniają podejrzenie zagrożenia dla jej życia, zdrowia lub wolności, a w szczególności:

 • wskazują na możliwość popełnienia przez nią samobójstwa,
 • jeśli jest to osoba małoletnia do lat 15 i jej zaginięcie zgłoszono po raz pierwszy,
 • jeśli jest to osoba, która z powodu wieku, choroby, upośledzenia umysłowego lub innej przyczyny nie może kierować się swoim postępowaniem; ewentualnie albo wymaga opieki lub pomocy innych osób;

Druga kategoria

Druga kategoria obejmuje osoby zaginione, które opuściły ostatnie miejsce pobytu w okolicznościach nie uzasadniających niezwłocznej potrzeby zapewnienia ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, albo udzielenia pomocy, a szczególnie, gdy:

 • nie istnieją przesłanki charakterystyczne dla grupy pierwszej,
 • osoba zaginiona była wcześniej niezadowolona ze swojej sytuacji życiowej lub zamierzała ją zmienić lub też odchodząc z domu zabrała ze sobą rzeczy osobiste,
 • osoba zaginiona opuściła ostatnie miejsce pobytu z własnej woli, a w przypadku osoby małoletniej jej zaginięcie nie jest samowolnym oddaleniem się z domu rodzinnego, ze schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, placówki interwencyjnej, domu dziecka, ośrodka szkolno-wychowawczego lub innej tego rodzaju placówki, w której przebywała ona na mocy orzeczenia sądu; w szczególności, jeżeli fakty takich ucieczek zgłaszane były wcześniej Policji (nieletni uciekinierzy są poszukiwani na podstawie przepisów dotyczących nieletnich).

W zależności od przyporządkowania do danej kategorii policja będzie podejmować różne czynności.

W przypadku zakwalifikowania osoby do kategorii pierwszej policja powinna niezwłocznie podjąć czynności poszukiwawcze zmierzające do odnalezienia osoby oraz:

 • zorganizować i przeprowadzić penetrację terenu ostatniego miejsca pobytu osoby zaginionej, wykorzystując w miarę potrzeb i możliwości siły i środki innych jednostek Policji, w tym środki techniczne, psy policyjne a także podmioty pozapolicyjne; w trakcie penetracji poszczególnych elementów zabudowań czy pomieszczeń należy dążyć do ujawnienia miejsc, w których osoba zaginiona mogła się ukryć, nie może się z nich wydostać lub gdzie mogą znajdować się jej zwłoki;
 • szczegółowo rozpytać osoby, które jako ostatnie miały kontakt z osobą zaginioną;
 • dokonać sprawdzenia szpitali, pogotowia ratunkowego lub opiekuńczego, izb bądź domów dziecka, noclegowni, izb wytrzeźwień, zakładów prawnej izolacji albo opieki społecznej w rejonie miejsca zaginięcia lub miejsca pobytu;
 • dokonać lustracji ostatniego miejsca pobytu osoby zaginionej celem ujawnienia, zabezpieczenia i utrwalenia śladów i dowodów mogących ukierunkować czynności poszukiwawcze, służące celom identyfikacyjnym, w tym śladów linii papilarnych, materiału biologicznego i próbek pisma ręcznego; z czynności tej należy sporządzić notatkę urzędową;
 • dokonać sprawdzenia, czy w rejonie miejsca zaginięcia osoby odnaleziono NN osoby lub NN zwłoki, odpowiadające rysopisowi zaginionej osoby;
 • uzyskać fotografię osoby zaginionej i zarejestrować w ewidencji policyjnej;
 • dokonać rejestracji w ewidencji policyjnej przedmiotów i dokumentów, które osoba zaginiona miała przy sobie lub nimi dysponowała;
 • spowodować publikację o poszukiwaniu osoby zaginionej w środkach masowego przekazu;
 • zlecić laboratorium kryminalistycznemu właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji oznaczenie kodu genetycznego materiału biologicznego pochodzącego od osoby zaginionej, celem porównania ze zbiorem danych genetycznych.

W stosunku natomiast do osób zaginionych, zakwalifikowanych do kategorii drugiej policja dokonuje zazwyczaj rejestracji informacji o zaginięciu oraz danych osoby zaginionej w policyjnej ewidencji wraz z jej fotografią Zarządzenie mówi także, że w dyżurny jednostki policji zarządza i nadzoruje niezbędne czynności poszukiwawcze w zmierzające do odnalezienia osoby. Takie, która uzna za stosowne w zależności od sytuacji.

Z doświadczeń ITAKI wynika, że policja, rozpoczynając poszukiwania przeprowadza szereg czynności operacyjno-rozpoznawczych (rozmowy ze znajomymi zaginionego, rodziną, rozeznanie miejsca ostatniego pobytu zaginionego). Mają one na celu ustalenie obecnego miejsca pobytu zaginionego. W ramach tychże działań możliwa jest też współpraca z operatorami telefonii komórkowych aby namierzyć telefon osoby zaginionej i podać listę połączeń wykonywanych z tego telefonu (billingi). Policjanci w niektórych sytuacjach mogą również próbować ustalić miejsce pobytu zaginionego jeśli korzysta on z jakiegoś komputera (poprzez tzw. numer IP).

Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania osoby zaginionej jest zazwyczaj poważnie traktowany przez policję i sprawdzany, dlatego tez istotne jest to, aby każda informacja o losie osoby zaginionej trafiała do policji.

ITAKA ściśle współpracuje w zakresie poszukiwań osób zaginionych z Komendą Stołeczną Policji w Warszawie, z którą podpisano umowę o współpracy, w najbliższym czasie podobna będzie zawarta z Komendą Główną Policji.

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Dieta Low IG – co to jest?
Dieta Low IG – co to jest? Dieta o niskim indeksie glikemicznym, w skrócie określana jako Low IG, to dieta skupiająca się na spożywaniu pokarmów, które mają mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi. Czym...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie