Ostatnie wiadomości:
  • Załóż swoje konto!

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

PDFDrukujEmail

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego ( 182 dni) jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
Przy poważnych problemach zdrowotnych może się zdarzyć, że okres 182 dni, przez jaki przysługuje nam zasiłek chorobowy nie pozwala nam wrócić do zdrowia. W przypadku dalej trwającej niezdolności do pracy przepisy przewidują przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego na dłuższy okres.

O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik ZUS.

Ubezpieczony, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a jego dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, może ubiegać się przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, za każdy dzień, nie wyłączając dni wolnych od racy. Maksymalny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego to 12 miesięcy (360 dni).

Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, świadczenie przysługuje nam z tytułu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

*
pracownikom,
* osobom wykonującym pracę nakładczą,
* członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
* osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
* osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym,
* osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
* duchownym,
* osobom odbywającym służbę zastępczą.


Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego - z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową - przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu:

*
pracownikom,
* członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
* osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym,
* osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
* osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
* duchownym,
* posłom i senatorom pobierającym uposażenie - przysługuje jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
* osobom pobierającym stypendia sportowe - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
* słuchaczom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pobierającym stypendia - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
* osobom pobierającym stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący - jedynie w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego,
* osobom odbywającym służbę zastępczą,
* funkcjonariuszom Służby Celnej.

Niezbędne dokumenty


Dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do świadczenia jest wniosek o świadczenie rehabilitacyjne złożony na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania.

Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone:

* zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9,
* wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10. Dokument ten nie jest wymagany jeśli wniosek składa ubezpieczony będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,
* protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy,
* decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową,
* zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 w przypadku pracownika albo ZUS Z-3a w przypadku innego ubezpieczonego niż pracownik,
* protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku, jeżeli niezdolność· do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy,
* decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli niezdolność· do pracy spowodowana jest chorobą zawodową,
* jeżeli wnioskujemy o świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu do ubezpieczeń musimy załączyć oświadczenie o nie ustaleniu prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniem chorobowym lub ubezpieczeniem wypadkowym albo dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, o nie podleganiu obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników, na druku ZUS Z-10.

Wniosek składamy w jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę naszego płatnika składek

Świadczenie rehabilitacyjne zostanie nam wypłacone w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o świadczenie, jeżeli po przebadaniu lekarz orzecznik ZUS stwierdzi taką konieczność.
Świadczenie w jakiej wysokości

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy. Miesiąc trwa 30 dni. Wysokość świadczenia jest uzależniona od wysokości poprzedzającego to świadczenie zasiłku.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

* 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 90 dni pobierania świadczenia,
* 75% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
* 100% tego wynagrodzenia, jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji od pierwszego dnia okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Aby ustalić podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, należy:

* ustalić podstawę wymiaru pobieranego wcześniej zasiłku chorobowego,
* przeliczyć tą podstawę według wskaźnika waloryzacji obowiązującego w danym kwartale,
* ustalić wysokość świadczenia na 75, 90 lub 100% zwaloryzowanej podstawy wymiaru, w zależności od sytuacji ubezpieczonego.

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa – jeśli utrzyma się niski wskaźnik zakażeń. Sprawdź harmonogram zmian
W maju łagodniejsze zasady...   Ostatnie dni to znaczny spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Wszystko za sprawą naszego odpowiedzialnego zachowania i coraz większej liczby zaszczepionych osób. Jeżeli trend...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie

Reklama

Partnerzy

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości