• Załóż swoje konto!

Kiedy możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

PDFDrukujEmail

Powiatowe Urzędy Pracy oferują szereg usług osobom, które są zarejestrowane jako bezrobotne. Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, żeby się zarejestrować i nabyć status osoby bezrobotnej

Status osoby bezrobotnej otrzymasz, jeżeli:

* nie jesteś zatrudniony, tzn. nie wykonujesz pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;
* nie wykonujesz innej pracy zarobkowej;
* jesteś gotowy i zdolny do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie czy służbie lub w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia;
* nie uczysz się w szkole w systemie dziennym;
* masz ukończone 18 lat, ale nie ukończyłeś 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn);
* nie nabyłeś prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobierasz zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
* nie jesteś właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
* nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód ten nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych lub nie podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
* nie posiadasz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
* nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
* nie jesteś osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywasz kary pozbawienia wolności;
* nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
* nie pobierasz zasiłku stałego z pomocy społecznej;
* nie pobierasz świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
* nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;
* zarejestrujesz się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2 pkt 2)

Przegląd prasy

Klikając pomagasz
Klikając pomagasz By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.   Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz rehabilitację...

Artykuły

Dieta Low IG – co to jest?
Dieta Low IG – co to jest? Dieta o niskim indeksie glikemicznym, w skrócie określana jako Low IG, to dieta skupiająca się na spożywaniu pokarmów, które mają mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi. Czym...

Porady

Za sanatorium się płaci
Za sanatorium się płaci Nigdy w życiu nie byłam w sanatorium, ale teraz chciałabym się wybrać. Czy to prawda, że muszę płacić za zakwaterowanie i wyżywienie